Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim JSC)

Dự án tiêu biểu

Trung tâm dữ liệu và dự phòng PV OIL

Trung tâm dữ liệu Petechim

Giải pháp phần mềm bán lẻ xăng dầu

Giải pháp tự động hóa kho xăng dầu

Giải pháp tích hợp ERP TAS

Giải pháp quản lý hợp đồng dầu thô

Giải pháp quản lý duy tu bảo dưỡng tài sản

Giải pháp quản lý nghiệp vụ cảng Dầu khí

Giải pháp lập ngân sách và chương trình công tác

Loading...

Khách hàng

TPL_GK_LANG_IS_MORE_NEWS

Loading...

Đối tác

TPL_GK_LANG_IS_MORE_NEWS

Loading...

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí (Petechim JSC) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (18/03/2020) để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Petechim:

Xem thêm: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên...

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí (Petechim JSC) xin công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (14/01/2020).

Xem thêm: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại...

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí (Petechim JSC) xin công bố thông tin: Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.

Xem thêm: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ...

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí (Petechim JSC) xin công bố thông tin: Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu PTV của Công ty CP Thương mại Dầu khí tại thị trường UPCoM.

Xem thêm: Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu PTV của Công ty CP Thương mại Dầu khí

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí (Petechim JSC) xin công bố thông tin: Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (24/12/2019).

Xem thêm: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ...

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí (Petechim JSC) xin công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.

Xem thêm: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại...

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí (Petechim JSC) xin công bố thông tin: Thông báo về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Xem thêm: Thông báo về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại SGDCK Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí (Petechim JSC) xin công bố thông tin: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng.

Xem thêm: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: